Zmiany przepisów

Będzie ciężej o pracowników sezonowych

Opublikowano dnia: 22 maja 2024


Polska zmienia przepisy

Rząd planuje zmienić przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców i ukrócić proceder wykorzystywania polskich zezwoleń na pracę w celu wyjazdu do innych krajów UE. Będzie jeszcze trudniej o pracowników sezonowych w rolnictwie?

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się zapowiedź rozpoczęcia prac nad projektem ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy. Projekt jest realizacją jednego z kamieni milowych, od których Komisja Europejska uzależniła uruchomienie Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Po co nowelizacja przepisów?

Zdaniem ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej w stosunku do obecnych przepisów zdiagnozowano wiele problemów. Najpoważniejszy z nich to nadużywanie przepisów i procedur uzyskania zezwolenia na pracę lub oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu wjazdu cudzoziemców na terytorium Polski i zatrudnianie ich w szarej strefie w Polsce lub w innych państwach obszaru Schengen. W konsekwencji nie dochodziło do realnego zaspokojenia potrzeb rynku pracy.

W związku z powyższym zaistniała potrzeba kompleksowego uregulowania zagadnienia dostępu cudzoziemców do rynku pracy w oddzielnej ustawie. Projekt ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy ustawy będzie miał na celu:

 • uszczelnienie procedur dotyczących powierzania pracy cudzoziemcom,
 • ograniczenie występujących nadużyć,
 • pełną elektronizację postępowań,
 • zmniejszenie zaległości w załatwianiu spraw przez urzędy,
 • integracje cudzoziemców.

Jakie zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców?

Projekt ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy będzie oparty na takich samych podstawowych założeniach, jakie są przyjęte dla obowiązujących obecnie przepisów. A więc swobodnego dostępu do rynku pracy dla określonych grup cudzoziemców oraz ograniczone prawo do zatrudnienia/wykonywania pracy na warunkach określonych w udzielonym zezwoleniu na pracę cudzoziemca lub innym odpowiednim akcie administracyjnym.

Przesłanki udzielenia zezwolenia na pracę oraz przesłanki przyjęcia (wpisu do ewidencji) oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostaną doprecyzowane i uzupełnione, aby ułatwić ich stosowanie i ograniczyć nadużycia.

Konkretne zmiany:

 • wprowadzenie obligatoryjnych przesłanek odmowy udzielenia zezwolenia na pracę, gdy przedsiębiorstwo pracodawcy zostało założone lub działa głównie w celu ułatwiania wjazdu obywatelom państw trzecich;
 • wprowadzenie dodatkowych warunków udzielenia zezwolenia na pracę na wniosek podmiotów nowopowstałych lub korzystających z biur wirtualnych;
 • ograniczenie możliwości udostępniania pracowników pod pozorem tzw. outsourcingu pracowniczego;
 • zastąpienie obowiązującej, nieefektywnej procedury tzw. testu rynku pracy (sprawdzanie czy na miejsce pracy, które ma zająć cudzoziemiec, jest możliwość zatrudnienia osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy) procedurą szybszą i efektywniejszą, stosowaną w odpowiednich przypadkach;
 • wprowadzenie jaśniejszych przepisów mających z jednej strony zapewnić niezbędną elastyczność zezwoleń na pracę i oświadczeń w zakresie warunków zatrudnienia i wynagrodzenia, a z drugiej – ochronę praw zatrudnionych cudzoziemców;
 • wprowadzenie przepisów zaostrzających sankcje za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców i przekazywanie nieprawdziwych danych dotyczących zatrudnienia cudzoziemców (wymiar kary grzywny będzie proporcjonalny do liczby nielegalnie zatrudnionych);
 • procedury administracyjne stosowane w związku z zatrudnianiem cudzoziemców, obejmujące złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub złożenie oświadczenia, gromadzenie dowodów w sprawie, wydanie lub uchylenie decyzji, postępowanie odwoławcze, będą prowadzone drogą elektroniczną,
 • wprowadzenie przepisów pozwalających przeprowadzać skuteczne kontrole Straży Granicznej i Państwowej Inspekcji Pracy;
 • wprowadzenie przepisów zobowiązujących pracodawców do informowania pracowników cudzoziemskich o prawach im przysługujących w związku wykonywaną pracą czy możliwością zrzeszania się w związkach zawodowych;
 • do projektu wprowadzone zostaną przepisy dotyczące programów integracyjnych dla cudzoziemców m.in. pomoc w nauce języka polskiego.

Polska planuje przyjąć powyższe przepisy w III kwartał 2024 r.

Block
Szukasz
pracowników?
Czas 14 dni
Dostarczamy pracowników

Codziennie dostarczamy siłę roboczą do miejsca pracy w Polsce

Kompleksowa usługa

Udostępniamy zasoby z bazy danych i ułatwiamy wybór pracowników

Dostepni Kandydaci TAEURO HR
Kandydaci

Szybka rekrutacja

Oferty Pracy
Oferty pracy

Bezpośrednio

Kontakt z nami
Współpraca

Pracujemy terminowo

Specjaliści do spraw rekrutacji pracowników
Usługi HR

Zespół Specjalistów