Planowane zmiany na rynku

Planowane zmiany na rynku pracy

Opublikowano dnia: 18 czerwiec 2024


Planowany termin przyjęcia przepisów to III kwartał 2024 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi prace w zakresie kompleksowego uregulowania zasad dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy. Resort wskazuje bowiem, że aktualnie obowiązujące przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy prowadzą do tworzenia nadmiernej biurokracji w urzędach wydających dokumenty legalizujące pracę obcokrajowców. W konsekwencji skutkuje to brakiem realnego zaspokojenia potrzeb rynku pracy. Poza tym, dochodzi do nadużywania przepisów i procedur w zakresie uzyskiwania zezwolenia na pracę lub oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy.

Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2025 r.

Rozwiązania te zawiera projekt ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy (nr UC46 z wykazu RCL). Planowany termin przyjęcia przepisów przez Radę Ministrów to III kwartał 2024 r. Projekt ten został uwzględniony w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jako realizacja części kamienia milowego nr A51G dla reformy pn. A4.1 Efektywne instytucje na rzecz rynku pracy.
Projektowane regulacje będą bazować na dotychczasowych rozwiązaniach zawartych w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ale będą uszczelniać te, które już funkcjonują i stanowią pole do nadużyć oraz przeciwdziałać negatywnym zjawiskom na rynku pracy. Przesłanki udzielenia zezwolenia na pracę oraz przesłanki przyjęcia (wpisu do ewidencji) oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostaną doprecyzowane i uzupełnione. Nowe przepisy będą miały na celu:
  • Uszczelnienie procedur dotyczących powierzania pracy cudzoziemcom;
  • Ograniczenie występujących nadużyć;
  • Pełną elektronizację postępowań;
  • Zmniejszenie zaległości w załatwianiu spraw przez urzędy;
  • Integrację cudzoziemców;

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 49 (2132) z dnia 17.06.2024

Block
Szukasz
pracowników?
Czas 14 dni
Dostarczamy pracowników

Codziennie dostarczamy siłę roboczą do miejsca pracy w Polsce

Kompleksowa usługa

Udostępniamy zasoby z bazy danych i ułatwiamy wybór pracowników

Dostepni Kandydaci TAEURO HR
Kandydaci

Szybka rekrutacja

Oferty Pracy
Oferty pracy

Bezpośrednio

Kontakt z nami
Współpraca

Pracujemy terminowo

Specjaliści do spraw rekrutacji pracowników
Usługi HR

Zespół Specjalistów