Zmiany na rynku pracy

Zmiany na rynku pracy 2024

Opublikowano dnia: 16 maja 2024


Nowe zapisy mają uszczelniać dotychczasowe przepisy

Jak czytamy w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, „projekt ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy będzie w sposób kompleksowy regulował zagadnienia dotyczące powierzania pracy cudzoziemcom w Polsce”.

Zgodnie z zapowiedziami zarówno przepisy regulujące dostęp cudzoziemców do polskiego rynku pracy, jak i przepisy dotyczące programów integracyjnych zawarte w projekcie ustawy będą bazować na dotychczasowych rozwiązaniach zawartych w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Nowe zapisy mają jednak uszczelniać „te, które już funkcjonują i stanowią pole do nadużyć oraz przeciwdziałać negatywnym zjawiskom na rynku pracy, takim jak wypychanie Polaków z rynku pracy i zaniżanie standardów na rynku pracy”.

Nowe procedury zatrudniania i zabezpieczenie rynku

  • Wprowadzenie obligatoryjnych przesłanek odmowy udzielenia zezwolenia na pracę, gdy przedsiębiorstwo pracodawcy zostało założone lub działa głównie w celu ułatwiania wjazdu obywatelom państw trzecich,
  • Wprowadzenie dodatkowych warunków udzielenia zezwolenia na pracę na wniosek podmiotów nowo powstałych lub korzystających z biur wirtualnych,
  • Ograniczenie możliwości udostępniania pracowników pod pozorem tzw. outsourcingu pracowniczego,
  • Zastąpienie obowiązującej, nieefektywnej procedury tzw. testu rynku pracy (sprawdzanie czy na miejsce pracy, które ma zająć cudzoziemiec, jest możliwość zatrudnienia osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy) procedurą szybszą i efektywniejszą, stosowaną w odpowiednich przypadkach,
  • Wprowadzenie jaśniejszych przepisów mających z jednej strony zapewnić niezbędną elastyczność zezwoleń na pracę i oświadczeń w zakresie warunków zatrudnienia i wynagrodzenia, a z drugiej – ochronę praw zatrudnionych cudzoziemców,
  • Wprowadzenie przepisów zaostrzających sankcje za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców i przekazywanie nieprawdziwych danych dotyczących zatrudnienia cudzoziemców (wymiar kary grzywny będzie proporcjonalny do liczby nielegalnie zatrudnionych),
  • Procedury administracyjne stosowane w związku z zatrudnianiem cudzoziemców, obejmujące złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub złożenie oświadczenia, gromadzenie dowodów w sprawie, wydanie lub uchylenie decyzji, postępowanie odwoławcze, będą prowadzone drogą elektroniczną,
  • Wprowadzenie przepisów pozwalających przeprowadzać skuteczne kontrole Straży Granicznej i Państwowej Inspekcji Pracy,
  • Wprowadzenie przepisów zobowiązujących pracodawców do informowania pracowników cudzoziemskich o prawach im przysługujących w związku wykonywaną pracą czy możliwością zrzeszania się w związkach zawodowych,
  • Wprowadzenie przepisów dotyczących programów integracyjnych dla cudzoziemców m.in. pomoc w nauce języka polskiego.
Block
Szukasz
pracowników?
Czas 14 dni
Dostarczamy pracowników

Codziennie dostarczamy siłę roboczą do miejsca pracy w Polsce

Kompleksowa usługa

Udostępniamy zasoby z bazy danych i ułatwiamy wybór pracowników

Dostepni Kandydaci TAEURO HR
Kandydaci

Szybka rekrutacja

Oferty Pracy
Oferty pracy

Bezpośrednio

Kontakt z nami
Współpraca

Pracujemy terminowo

Specjaliści do spraw rekrutacji pracowników
Usługi HR

Zespół Specjalistów