Pozwolenia na pracę

Rodzaje pozwoleń pracy dla cudzoziemców

TAEURO BAZA DANYCH PRACOWNIKÓW
Rodzaje pozwoleń pracy dla cudzoziemców
Coraz częściej niedobory kadrowe uzupełniane są przez cudzoziemców mieszkających z krajach poza Unią Europejską. Do naszego kraju od kilku lat najczęściej emigrują Ukraińcy oraz coraz więcej siły roboczej z Indii, Nepalu oraz innych krajów Wschodnich, zaś powody takiego zjawiska mają podłoże zwłaszcza ekonomiczne. Kiedy pozwolenie na pracę jest niezbędne? I jakie rodzaje pozwoleń na pracę można wyliczyć?

Podstawa prawna
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce jest uregulowane prawnie. W tym przypadku należy odwołać się zwłaszcza do Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ponadto, istotną kwestię odgrywają wszystkie rozporządzenia wykonawcze. Dodatkowo, warto wspomnieć, że polityka wizowa – zwłaszcza w ostatnich latach – uległa znaczącej liberalizacji, co sprawia, że nasz kraj staje się znacznie bardziej interesujący dla emigrantów. Każdy jednak emigrant, który na mocy szczegółowych przepisów lub rozporządzeń nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce, musi posiadać odpowiednie zezwolenie.

Rodzaje zezwoleń na pracę
Kwestie rodzajów zezwoleń na pracę rozstrzyga Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemca. W dokumencie tym wyróżniono pięć typów zezwoleń na pracę cudzoziemców. Oto one:
  • Zezwolenie typu A – wymagane jest wówczas, gdy cudzoziemiec wykonuję pracę na terytorium Polski na podstawie umowy z danym podmiotem (dla przykładu firmą), której siedziba lub miejsce zamieszkania również znajduje się na terenie naszego kraju.
  • Zezwolenie typu B – będzie wymagane dla osób, które przebywają na terytorium Polski przez okres łącznie przekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy w związku z pełnieniem funkcji w zarządzenie osoby prawnej (wpisanej do rejestru przedsiębiorców) lub też będącej spółką kapitałową.
  • Zezwolenie typu C – muszą posiadać osoby, które co prawda wykonują pracę u pracodawcy zagranicznego, niemniej są delegowane na terytorium Polski i to na okres, który przekracza 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub też zakładu podmiotu zagranicznego (może to być również podmiot powiązany).
  • Zezwoleniem typu D – będą musiały wylegitymować się osoby, które świadczą pracę dla pracodawcy zagranicznego i które to delegowane są na terytorium Polski, aby realizować usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym, przy tym ich pracodawca nie posiada oddziału lub też zakładu na terytorium Polski.
  • Zezwolenie typu E – dotyczy osób świadczących pracę dla pracodawców zagranicznych, delegowanych na terytorium Polski na okres, który przekracza 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy i to w innym celu niż te, które zostały wymienione przy omawianiu pozwoleń od typu B do typu D.
Slide 2

Usługi HR

Jesteśmy na rynku pracy od 2008 roku

Rekrutacja

Codziennie pozyskujemy nowych pracowników

Oferty Pracy
Oferty Pracy

Aktualne oferty pracy na terenie całej Polski

Baza Danych
Baza Danych

Udostępniamy zasoby i automatyzujemy procesy

Block
Szukasz
pracowników?
Czas 14 dni
Dostarczamy pracowników

Codziennie dostarczamy siłę roboczą do miejsca pracy w Polsce

Kompleksowa usługa

Udostępniamy zasoby z bazy danych i ułatwiamy wybór pracowników

Dostepni Kandydaci TAEURO HR
Kandydaci

Szybka rekrutacja

Oferty Pracy
Oferty pracy

Bezpośrednio

Kontakt z nami
Współpraca

Pracujemy terminowo

Specjaliści do spraw rekrutacji pracowników
Usługi HR

Zespół Specjalistów