Zatrudnianie a formalności

Zatrudnianie cudzoziemców a formalności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Kiedy pracodawca zatrudniający cudzoziemców musi dopełnić formalności i wstawić się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych? Co zrobić, gdy zatrudniony obcokrajowiec nie posiada numeru PESEL? I wreszcie, w jaki sposób zgłosić obcokrajowca do ubezpieczeń?

Zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoby, które na terenie Rzeczpospolitej Polskiej są pracownikami, zleceniobiorcami lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Wywnioskować można z tego, że istotnym dla objęcia ubezpieczeniami danej osoby jest fakt nawiązania z polskim podmiotem odpowiedniej umowy (dla przykładu umowy o pracę) oraz świadczenie pracy w ramach zawartej umowy na terytorium Polski.

 

Obowiązki pracodawcy

Podmiot, który zatrudnia obcokrajowców na umowę o pracę lub umowę zlecenie, jest jednocześnie płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego. Do jego obowiązków należy zatem zarówno zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń w określonym terminie od momentu zawarcia określonej umowy oraz ustalenie, pobieranie, rozliczania oraz odprowadzanie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Samo zgłoszenie pracownika, który jest cudzoziemcem do ubezpieczeń następuje poprzez poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego ZUS ZUA, przy czym ów formularz musi być opatrzony właściwym kodem (w tym wypadku 01 10 xx). Na jakie trudności może napotkać pracodawca wypełniają wyżej wymieniony formularz?

 

Gdy pracownik nie posiada numeru PESEL

Numer PESEL jest aktualnie jednym z najważniejszych identyfikatorów. W myśl aktualnie obowiązujących przepisów, jest on nadawany każdemu obywatelowi polskiemu, jak i cudzoziemcowi w chwili zameldowania na pobyt stały lub czasowy (powyżej trzech miesięcy). Z drugiej strony, otrzymać muszą go również osoby, które objęte są polskim systemem ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych (choćby w związku z zawarciem stosownej umowy o pracę).

W formularzu zgłoszeniowym do ZUS, czyli ZUS ZUA należy podać dane osobowe zatrudnionego, jak również jego numer PESEL. Co zrobić, gdy zatrudnionemu cudzoziemcowi nie nadano tego numeru? Wówczas pracodawca powinien podać serię oraz numer dowodu osobistego lub paszportu. Jednocześnie zatrudniający może wystąpić z właściwym wniosek o nadanie zatrudnionemu właśnie numeru PESEL.

Slide 2

Usługi HR

Klient otrzymuje gotowych pracowników
Płatnośc jednorazowa po 30 dniach

Rekrutacja

Rekrutacja

Dostęp do pracowników z Polski, Europy Wchodniej i Azji

Oferty Pracy

Oferty Pracy

Szukasz pracy? Oferty pracy bezpośrednio od pracodawców

Baza Danych

Baza Danych

Mamy gotowych pracowników do pracy na terenie Polski

Szukasz pracowników z gwarancją?

Polska, Niemcy, Ukraina, Czechy, Mołdawia, Gruzja, Łotwa, Litwa, Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan, Tajlandia, Indie, Nepal, Bangladesz, Pakistan, Wietnam