Aktualizacja dot. oświadczeń

Aktualizacja dot. oświadczeń

Aktualizacja dot. oświadczeń
o powierzeniu pracy dla cudzoziemców

Szanowni Państwo,

W dniu 29.01.2022 r. weszła w życie „ustawa z dnia 17 grudnia o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw”, co oznacza, że nowelizacji uległy zapisy „ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” w zakresie zatrudniania cudzoziemców na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

 

Najważniejsze zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia:

1. Wydłużenie z 6 do 24 miesięcy okresu wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

2. Likwidacja 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego, co umożliwi powierzanie cudzoziemcowi pracy na podstawie oświadczenia bez przerwy.

3. Wydłużenie do 7 dni okresu na poinformowanie powiatowego urzędu pracy o podjęciu pracy przez cudzoziemca.

4. Dzień rozpoczęcia pracy wskazany w złożonym oświadczeniu będzie mógł nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

5. Urząd pracy będzie mógł odmówić wpisania oświadczenia do ewidencji, jeżeli wysokość proponowanego przez pracodawcę wynagrodzenia będzie niższa od wynagrodzenia proponowanego na lokalnym rynku pracy, na porównywalnym stanowisku.

6. Umorzeniu z mocy prawa będą ulegać postępowania dot. wydania zezwolenia na pracę sezonową w przypadku niezłożenia przez pracodawcę w ciągu 120 dni oświadczenia o zgłoszeniu się cudzoziemca do pracy sezonowej w związku z wnioskiem ws. pracy sezonowej wpisanym do ewidencji.

 

Ww. zmiany dotyczą oświadczeń i wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową złożonych od dnia 29 stycznia 2022 r. Do oświadczeń i wniosków złożonych przed tą datą stosuje się dotychczasowe przepisy.

Gdzie rekrutujemy?

Polska, Ukraina, Słowacja, Czechy, Mołdawia, Gruzja, Armenia, Chiny, Indie, Nepal, Kazachstan, Uzbekistan, Bangladesz, Pakistan, Wietnam, Tajlandia, Filipiny, Sri-Lanka, Indonezja